ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาและสัมภาษณ์ในตำแหน่ง ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการพิจารณาและสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒ (ใหม่)  จำนวน  ๒๘  คน (ตามรายชื่อแนบท้าย) โดยให้รับการพิจารณาและสัมภาษณ์  ณ  ศูนย์ไกล่เกลี่ยศาลแรงงานภาค  ๒   อาคารศาลแขวงชลบุรี  ชั้น ๒  ในวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ นาฬิกา  เป็นต้นไป  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


เอกสารแนบ