ศาลแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค 2 - Labour Court Region 2 อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2 ถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3828-7941 โทรสาร 0-3828-7942 Email : lbchnc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มที่ 1 คำฟ้อง (รง.1)
 2. แบบฟอร์มที่ 2 คำร้อง (รง.2)
 3. แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มบัญชีพยาน
 4. แบบฟอร์มที่ 4 40 ก
 5. แบบฟอร์มที่ 5.1 คำร้องขอรวมการพิจารณา(สำนวนหลัก)
 6. แบบฟอร์มที่ 5.2 คำร้องขอรวมการพิจารณา
 7. แบบฟอร์มที่ 6.1 บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
 8. แบบฟอร์มที่ 6.2 บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์(ใบต่อ)
 9. แบบฟอร์มที่ 7 คำร้อง คำขอ คำแถลง
 10. แบบฟอร์มที่ 8 แบบฟอร์มใบแต่งทนายความ
 11. แบบฟอร์มที่ 9 หนังสือมอบอำนาจ
 12. แบบฟอร์มที่ 10 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
 13. แบบฟอร์มที่ 11 คำคัดค้าน
 14. แบบฟอร์มที่ 12 คำให้การ
 15. แบบฟอร์มที่ 13 ตัวอย่างคำให้การ
 16. แบบฟอร์มที่ 14 แบบฟอร์มอุทธรณ์
 17. แบบฟอร์มที่ 15 แบบฟอร์มท้ายอุทธรณ์
 18. แบบฟอร์มที่ 16 คำแก้อุทธรณ์
 19. แบบฟอร์มที่ 17 ท้ายคำแก้อุทธรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

35

    เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา  นายเดชา  อัชรีวงศ์ไพศาล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ และเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานภาค 2 จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน ซึ่งจะทำให้การพัฒนากระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าว